pasiausti

pasiausti
1 pasiaũsti, pasiaũčia (pàsiaučia), pàsiautė Rtr, 1; N, L 1. tr. parišti, pavilkti po apačia: Reikėjo pasiaũsti kailinukus po burnosu Up. Skepetą pasiaũčia ana po kailiniais J. | refl. tr. Š, Brž: Ar pasìsiautei kailinukus į apačią? Up. Neturi nei ko apsisiausti, nei pasisiaũsti Skdv.pakišus apgobti: Vieną žąsį po vieno [sermėgos] žambo, antrą po antro pasiaũtęs neša PP62. Motina švenčiausia pàsiautė griešnyką po savo ploščelio (ps.) Šts. 2. tr. SD1128, RtŽ pasijoti: Par sietelį pàsiautei miltus, kad ašakikių nebūtų Šmk. Pasiaũsk, Onike, miltų kankolynei Kv. Jei kas pasiaũtę bėralų duoną kepė, tai skaitės ne duona, ale pyragas Prng. | refl. tr.: Pasìsiaučiau bėralelio, pasikepiau pyragelio Prng.Kal, Kv, Klt, Slk pavalyti grūdus kratant, sukant sietu, rėčiu: Pasiaũsk grūdus, ryt malūnan važiuosiu Trgn. Siaučiaũ, siaučiaũ, net rankos sopa. Gal tu pasiaũstum ben kiek Ut. Pasiautus smulkiejai [grūdai] nubirsta Tl. Jagu smilčių yra, su rėčiu pasiausk grūdus J. 3. tr., intr. atsivėdėjus mesti, sviesti: Kad paėmęs akmenį pasiausiu, tai nežinosi nė pats ką daryti! Up. Paėmę pàsiautė su krėslu ir išmušo dantį Žlp. Ka pasiaũsu – kaji kur nūlėkė! Lk. Kad pàsiautė (pastūmė) vaiką! Ds. Tas už tų grąžtų, ka pàsiautė (išginė, išstūmė) lauka! Ar. | Aštuonių metų mergelikę vėjas po vienu ratu pasiautęs (nubloškęs) TP1881,12. Kad pàsiautė tokiom sprogstančiom žarijom! Krč. ^ Lenk saulę ir mėnesį, o žvaigždes pasiaũsk (laikykis pirmųjų, ne paskutiniųjų?) Sch95, M, V625. 4. tr., intr. paberti, pabarstyti: Ant aslos pasiausdavo smėlio arba smulkių žvirgždų, klodavo paruošto šlyno ir basais kulnais mindavo . Vištos išsigando ir suplasnojusios pasiautė nusišėrusias plunksnas P.Cvir.paskleisti: Kartais kokia nors moteris stipriais kvepalais pasiausdavo po nosimi P.Cvir.N patiesti. 5. intr. Kp smogti, užkirsti: Pàsiautė pačiai iš rankos Rdn. Nors akla, sau tako nematau, bet kuriam tik botarainiu pasiausiu – devynios pampos iššoka Žem. Kai pàsiautė kardu, galvos kaip kopūstai lėkė (ps.) Srv. 6. intr. smarkiai užsimoti, mostelėti: Einant pro duris lauko, pàsiautė su peiliu Užv. Jis kad krapijo bites pasiaũsdamas Lnkv. Va šitaip semk! Kai semdamas pasiautì, gali viedras nusimaut Lnkv.tr. plačiai užsimojus išpjauti (pradalgę): Pradalges pasiaũsu kaip par tą bakavąją Lkv. 7. tr. mesti, blokšti į šalį: Važį pasiaũčia į šalį NdŽ.intr. pasiduoti, mestis, pasukti, nueiti kuria kryptimi: Bėrutė, turbūt to šveitimo pasibaidžius, šoko iš karto bėgti, o prie savo kiemo vartų ir vėl pasiautė į šalį . Gal pasiaũsi į kitą kaimą? Čia visus apejai Grd. | refl.: Pasisiaũskime šitan kraštan, gal grybų daugiau užeisme Vdšk. 8. intr. LL157, Šlčn, Jnšk pažaisti, paišdykauti, padūkti: Vaikis pàsiautė su krovėja, ir abudu nu vežimo nurietėjo Tv. Mergina išlepinta, mėgsta pasiausti, o tu pavydus ir keršus, tad ją užbaustum V.Kudir. Vaikai norėjo su juo (ančiuku) pasiausti J.Balč. Šunes pasiaũčia po kiemą NdŽ. 9. intr. pasilinksminti, paūžti: Tada Gargantiua taip pasiautė su savo didele kuopa . 10. refl. smarkiais gūsiais papūsti: Bais smarkus žiemys [vėjas], pasisiaũčiantis Lel. 11. tr. NdŽ pavogti, nukniaukti: 12. intr. šnek. įstengti daug suvalgyti: Al' ans pàsiauta, pàsiauta: nėšių užtenka (juok.) Lkv. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pasiausti — pasiaũsti vksm. Po skvernù vai̇̃ką pasiaũsiu, kad nesulýtų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašiaušti — pašiáušti vksm. Mergáitė àtvertė nuo kaktõs pláukus ir pašiáušė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasiausti — 2 pasiaũsti, pasiaũdžia, pàsiaudė intr. 1. paošti, pašniokšti: Ten ir pušelė man pasiaudžia, ir epušė pašlamena lapais rš. 2. pagausti: Groja vargonai pasiausdamì Kp. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašiaušti — tr. 1. SD164, Sut, I, N, LL100, DŽ, NdŽ pastatyti, pakelti aukštyn (plaukus, plunksnas), kad būtų pasipūtę, papurę: Ana savo plaukus atvers nuo kaktos ir pašiaũš J. Plaukus pašiaušė kaip triušis Ms. Kačiokas baisiai išlenkė savo kuprą, pašiaušė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišiaušti — Rtr, KŽ 1. žr. pašiaušti 1 (refl.): Pamatėm – atskrenda arklys išsišiaušęs, kai vėjas lekia LKT223(Jon). 2. išsikelti, iškaužoti: Pavydau sviestą raugtinalė[je] išsišiaušusį – o buvo sukirmėjęs, dėl to ir išsišiaušė Šts. 3. prk. praleisti kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiautimas — pasiautìmas sm. (2) 1. → 1 pasiausti 6: Vienu rankos pasiautimù tris [vyrus] parmušė Ds. 2. RtŽ, Rš vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis sieto, rėčio): Paberk bent du pasiautimù miežių, tai pasidirbsim kruopų Užp. Rugių liko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišiaušt — prišiaušti tr. 1. NdŽ daug pašiaušti (plaukų). 2. iškelti, išpūsti: Prišiauštas (iškaužojęs) sviestas lig dangčio Šts. 3. NdŽ prk. priešiškai nuteikti. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkulti — apkùlti, àpkulia (apìkulia), apkūlė K, Š 1. tr. ne visai ar ne viską, didumą iškulti: Einam, kūlinius apkùlsme Sdk. Jau ant vieno šono ir apkūlėm klojimą Alv. Miežius apikulu SD235. Apkūliau sykį klojimą J. Šita mašina javus tik àpkulia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”